Generelle regler for brug af effekter tilhørende Pack and Sea A/S

Gældende pr. 1. juli 2017 

Enhver brug af effekter tilhørende Pack and Sea A/S sker på følgende vilkår: 
 

 • Effekter tilhørende Pack and Sea A/S kan identificeres ved, at de er mærket Pack and Sea A/S. (paller er mærket DSP A/S). 
 • Kasser er påmonteret label, udstyret med RFID tag, stregkode og visuelt nummer, til brug for registrering.  
 • Scanning og registrering af kasserne sker kun i Pack and Sea A/S’ regi og/eller efter Pack and Sea A/S’ anvisninger. 
 • Pack and Sea A/S indestår ikke for kassernes anvendelighed til Brugers formål. 
 • Krav mod Pack and Sea A/S, som udspringer af brugen af kasserne eller aftale om brug af kasserne, kan aldrig overstige det indbetalte brugergebyr. 
 • Pack and Sea A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for Brugers eller 3. mands indirekte tab, herunder tab af avance, som udspringer af brugen af kasserne eller aftale om brug af kasserne.  
 • Brug af kasserne er betinget af, at Bruger godkendes af Pack and Sea eller en af Pack and Sea´s samarbejdspartnere. Såfremt forudsætningerne for en godkendelse efterfølgende ændres, kan Pack and Sea A/S fastsætte nye vilkår og forudsætninger, herunder opsigelse af brugsretten. 
 • Enhver brug af kasserne er samtidig en accept af, at vedkommende Bruger fra ibrugtagningen indestår som selvskyldner over for Pack and Sea A/S for betaling af brugergebyr og tilbagelevering.   
 • Pack and Sea A/S bevarer til enhver tid ejendomsretten til kasserne. Betaling af leje eller betaling af erstatning ved kassernes bortkomst eller manglende tilbagelevering medfører således ingen overgang af ejendomsretten til kasserne. 
 • Kasserne må ikke genudlejes. 
 • Kasserne kan ikke gøres til genstand for tilbageholdelsesret. 
 • Kasserne må kun bruges i forbindelse med omsætning og distribution af fisk og skaldyr. 
 • Bruger betaler et aftalt brugergebyr pr. kasse i henhold til det til enhver tid gældende pris- og brugsregulativ. 
 • Bruger kan benytte kassen til videre distribution af det købte indhold i henhold til det gældende pris – og brugsregulativ. Ved videre distribution hæfter Bruger fortsat direkte over for Pack and Sea A/S for alle betalinger, med mindre kassen er viderescannet. 
 • Bruger accepterer i forbindelse med køb på de berørte fiskeauktioner, at auktionsmesteren eller Pack and Sea A/S’ repræsentant opkræver det dermed forbundne brugergebyr. 
 • Bruger accepterer, at der i forbindelse med køb af fisk og skaldyr leveret i kasser direkte fra fartøjer, opkræves det dermed forbundne gebyr direkte hos Bruger. 
 • Udgifterne til tilbagelevering og transport af kasserne til Pack and Sea A/S påhviler altid Bruger.

Eventuel transport til DK afholdes ligeledes af Bruger.

 • Bruger bærer fra og med kassernes scanning til Bruger og indtil tilbagelevering til Pack and Sea A/S eller viderescanning til ny Bruger. Risikoen for kassernes hændelige undergang, bortkomst, beskadigelse eller forringelse. 
 • Enhver tvist mellem Pack and Sea A/S og brugeren, der udspringer af eller vedrører brug af kasserne skal afgøres i henhold til dansk ret og ved de almindelige domstole, idet retten i Holstebro er værneting.