Opkøbere og eksportører


Pris- og brugsregulativ for anvendelse af effekter tilhørende Pack og Sea A / S.

Gyldig pr. 1. januar 2021.

1. Registrering.

Ved køb af fisk og skaldyr i Pack and Sea effekter scannes disse, og køber er derefter ansvarlige for effekterne i henhold til dette regulativ.
Effekter returnerede til Pack and Sea A / S scannes, hvor den ansvarshavende lejer / virksomhed blev fritaget for ansvaret.

2. Gebyrer.

Ved brug af effekter tilhørende Pack and Sea A / S betaler brugeren følgende gebyrer:

2.1. Kasseleje beregnes ugevis fra købsdagen. Kasseleje uge 1 (7 dage inkl. Købsdagen) udgør kr. 4,74 pr. kasse. Ved køb på auktioner opkræves gebyret af auktionen.

2.2. Kasseleje uge 2 udgør kr. 2,64 pr. kasse. Gebyret opkræves af Pack and Sea A / S.

2.3. Kasseleje fra uge 3 til og med uge 12 udgør kr. 6,85 pr. kasse pr. påbegyndt uge. Herefter opkræves ikke yderligere genleje. Pack and Sea A / S bevarer ejendomsretten, jvf. pkt. 8, hvorfor kassen altid skal tilbageleveres.

2.4. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af kassen.

3. Viderescanning.

Viderescanning er gebyrfrit.

Såfremt en eksportør / opkøber ønsker at overdrage ansvaret for en kasse til ny bruger, skal ny bruger være godkendt hos Pack and Sea A / S. Efter overdragelsen overtager ny bruger det økonomiske ansvar for kassen og betalinger efter dette regulativ. Viderescanning frigør ikke eksportør / opkøber for det praktiske ansvar for kassens aflevering til Pack and Seas opsamlingscentraler.

Gebyrer og betingelser for viderescanning (overdragelse) af kasser til anden bruger:

Pack and Sea A / S opkræver evt. 2. uges genleje kr. 2,64 og returomkostninger hos eksportør / opkøber.

Ny bruger betaler evt. genleje af kassen kr. 6,85 pr. uge fra og med uge 3 og til og med uge 12. Hvis ny bruger ikke er betaler opkrævet genleje, ophører muligheden for at viderescanne til den mulige kunde, såfremt eksportør / opkøber ikke selv vil hæfte til betaling af genleje.

Omkostninger til scanning og leje af nødvendige teknologiske udstyr, påhviler virksomheden.

4. Eksport af kasser.

Pack and Sea A / S har opsamlingscentraler i udlandet.

Ved aflevering af kasser i udlandet, opkræver Pack og Sea A / S omkostninger til håndtering og hjemtransport.

Kun aflevering af kasser til en af ​​Pack and Sea A / S godkendt modtagercentral i udlandet, sidestilles med aflevering i henhold til punkt 5.

Plastpaller må ikke bruges til eksport. I særlige tilfælde kan der indgås aftale om dispensation herfra.

5. Tilbagelevering af kasser.

Virksomheder, som benytter sig af effekterne tilhørende Pack and Sea A / S, fritages først for det økonomiske ansvar i henhold til dette regulativ, når effekterne er returneret og indscannet hos en af ​​Pack og Sea A / S godkendt opsamlingscentral.

Aflevering og afhentning af effekter aftales lokalt.

6. Kasser til indfrysning.

Der opkræves gebyrer i overensstemmelse med dette regulativ. Ved anvendelse af kasser til indfrysning ud over 12 uger kontaktes Pack and Sea A / S.

7. Kar.

Ved leje af kar kontaktes Pack and Sea A / S.

8. Ejendomsret.

Pack and Sea A / S bevarer til enhver tid ejendomsretten til nævnte effekter. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af effekter.

Generelt.

Bestemmelser vedr. betalingsfrister, rentetilskrivning mm fremgår af udsendte fakturaer.

De anførte priser kan reguleres efter bestyrelsens beslutning.