Fiskere


Pris- og brugsregulativ for anvendelse af effekter tilhørende Pack and Sea.

Gældende pr. 1. januar 2023.

1. Anvendelse.

Effekter tilhørende Pack and Sea må kun bruges i forbindelse med fangst, omsætning, distribution og opbevaring af fisk og skaldyr.

Kasser kan ikke genanvendes i lejeperioden. Gebyret dækker én landing inden for en lejeperiode.

2. Registrering af bruger.

I forbindelse med udlevering af effekter tilhørende Pack og Sea registrerer bruger ved scanning.

3. Salg af fisk på auktioner i DK.

I forbindelse med salg af ompakket fisk og skaldyr på auktioner opkræves kr. 8,55 pr. kasse af auktionen. Søpakket fisk og skaldyr kr. 6,55 pr. kasse.

4. Direkte landinger.

Kontraktlandinger betragtes som salg på auktion.

Fartøjet har ansvaret for at oplyse antallet af landede kasser til Pack and Sea eller at overgive ansvaret for dette til modtageren af ​​kasserne.

Der afregnes kasseleje kr. 11,55 for søpakket og kr. 13,55 for ompakket fisk og skaldyr.

5. Landing og salg i udlandet.

Fartøjet har ansvaret for at oplyse antallet og betaling af leje af kassen til Pack og Sea.

Anvendes kassen ved salg opkræves kr. 11,55 af fartøjet.

Anvendes kassen ikke ved salg opkræves kr. 6,55 af fartøjet.

6. Aflevering af kasser i udlandet.

Ved aflevering af kasser i udlandet opkræver Pack and Sea evt. ekstra omkostninger til vask og hjemtransport.

Såfremt en kasse ikke er returneret inden for 8 uger, opkræves genleje kr. 6,85 pr. uge fra uge 9 til og med uge 21.

7. Kar.

Ved leje af kar kontaktes Pack and Sea.

8. Ejendomsret.

Pack and Sea bevarer til enhver tid ejendomsretten til Pack and Sea effekter. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af effekter.

Generelt.

Bestemmelser vedr. betalingsfrister, rentetilskrivning mm fremgår af udsendte fakturaer.

De anførte priser kan reguleres efter bestyrelsens beslutning.

Opkøbere og eksportører


Pris- og brugsregulativ for anvendelse af effekter tilhørende Pack and Sea.

Gældende pr. 1. januar 2023.

1. Registrering.

Ved køb af fisk og skaldyr i Pack and Sea effekter scannes disse, og køber er derefter ansvarlig for effekterne i henhold til dette regulativ.

Effekter returneret til Pack and Sea scannes, hvorved den ansvarshavende lejer/virksomhed bliver fritaget for ansvaret.

2. Gebyrer.

Ved brug af effekter tilhørende Pack and Sea betaler brugeren følgende gebyrer:

2.1.  Kasseleje beregnes ugevis fra købsdagen. Kasseleje uge 1 (7 dage inkl. købsdagen) udgør kr. 5,00 pr. kasse. Ved køb på auktioner opkræves gebyret af auktionen.

2.2. Kasseleje uge 2 udgør kr. 2,85 pr. kasse. Gebyret opkræves af Pack and Sea.

2.3.  Kasseleje fra uge 3 til og med uge 12 udgør kr. 6,85 pr. kasse pr. påbegyndt uge. Herefter opkræves ikke yderligere genleje. Pack and Sea bevarer ejendomsretten, jvf. pkt. 8, hvorfor kassen altid skal tilbageleveres.  

2.4. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af kassen.

3. Viderescanning.

Viderescanning er gebyrfrit.

Såfremt en eksportør/opkøber ønsker at overdrage ansvaret for en kasse til ny bruger, skal ny bruger være godkendt hos Pack and Sea. Efter overdragelsen overtager ny bruger det økonomiske ansvar for kassen og betalinger efter dette regulativ. Viderescanning frigør ikke eksportør/opkøber for det praktiske ansvar for kassens aflevering til Pack and Seas opsamlingscentraler.   

Gebyrer og betingelser for viderescanning (overdragelse) af kasser til anden bruger:

Pack and Sea opkræver evt. 2. uges genleje kr. 2,85 og returomkostninger hos eksportør/opkøber.

Ny bruger betaler evt. genleje af kassen kr. 6,85 pr. uge fra og med uge 3 og til og med uge 12. Hvis ny bruger ikke betaler opkrævet genleje, ophører muligheden for at viderescanne til pågældende kunde, såfremt eksportør/opkøber ikke selv vil hæfte for betaling af genleje.

Omkostninger til scanning og leje af nødvendigt teknologisk udstyr, påhviler virksomheden.

4. Eksport af kasser.

Pack and Sea har opsamlingscentraler i udlandet.

Ved aflevering af kasser i udlandet, opkræver Pack and Sea omkostninger til håndtering og hjemtransport.

Kun aflevering af kasser til en af Pack and Sea  godkendt modtagercentral i udlandet, sidestilles med aflevering i henhold til punkt 5.

Plastpaller må ikke bruges til eksport. I særlige tilfælde kan der indgås aftale om dispensation herfra.

5. Tilbagelevering af kasser.

Virksomheder, som benytter sig af effekter tilhørende Pack and Sea, fritages først for det økonomiske ansvar i henhold til dette regulativ, når effekterne er returneret og indscannet hos en af Pack and Sea godkendt opsamlingscentral.

Aflevering og afhentning af effekter aftales lokalt.

6. Kasser til indfrysning.

Der opkræves gebyrer i overensstemmelse med dette regulativ. Ved anvendelse af kasser til indfrysning ud over 12 uger kontaktes Pack and Sea.

7. Kar

Ved leje af kar kontaktes Pack and Sea.

8. Ejendomsret.

Pack and Sea bevarer til enhver tid ejendomsretten til nævnte effekter. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af effekter.

Generelt.

 Bestemmelser vedr. betalingsfrister, rentetilskrivning m.m. fremgår af udsendte fakturaer.